Group exhibition

Tatort / Eva Schlegel and Brigitte Waldach
23.03.2018 - 26.05.2018
Brigitte Waldach and Eva Schlegel have each held three solo exhibitions at Galleri Bo Bjerggaard; now they are holding a joint exhibition at the gallery, entitled Tatort. The German word signifies a place where something takes place, such as the artistic cooperation between Brigitte Waldach from Germany, and Eva Schlegel from Austria. For a long time, Brigitte Waldach and Eva Schlegel have both been working with text in their artistic production. The current exhibition has arisen from work in which they separately, and finally together in three joint works, address the concept of the crime scene. As a common reference point, they have used three very different literary works by three writers from the turn of the millennium, all of whom, however, share the common characteristic of thematising and projecting a kind of uncomfortable atmosphere that challenges our way of dealing with space and time: Norwegian Jon Fosse’s novel Morgen og Aften (Morgon og kveld, 2000) Mark Z. Danielewski’s debut novel House of Leaves (2000) David Foster Wallace’s collection of texts Brief Interviews With Hideous Men (1999) Brigitte Waldach is exhibiting her own works in the first exhibition room in the gallery’s west-facing wing. Waldach’s large-format drawings focus on outer space, landscapes and the layering of space. The text binds the levels together ¬– as figure, picture and model, and embedded with deep meaning. In the other room, Eva Schlegel is exhibiting landscapes in a more abstract manner. Schlegel first of all always photographs the subject in full focus. Then, when it is developed, she re-photographs the image out of focus to achieve a blurry expression, so that the work demands the viewer’s sharpened attention. The final room contains three joint works by the two artists, Tatort I, II and III, in which Schlegel’s blurred landscape is experienced behind Waldach’s drawings. Dead ravens fall into the snow in front of a hut; on further examination, the blood of the dead ravens is made up of poems. Birds fly in flocks, with quotations following them. Each sentence is a trace that exists twice: once visibly, and once again almost invisibly. What at first looks like flocks of birds in the blurred landscape are quotes in which the word Bird recurs again and again. In this way, both artists investigate the issue of dissolving boundaries and abstraction that can liberate a place and a landscape from its image. In connection with the exhibition, Galleri Bo Bjerggaard is publishing a catalogue with reproductions of the works and a text by Mai Misfeldt. German artist Brigitte Waldach (b. 1966) works very consciously with defined frameworks, designs and materials. Her drawings are usually made in red ink on handmade paper, in a specific format. The predefined rules, together with the relative simplicity and, at first glance, unpremeditated expression of the drawings direct the observer’s attention to the content itself. Waldach’s images have clear references to cultural history, literature and film, and her use of the symbolic red colour creates the atmosphere of an intense psychological space that is recognisable to the viewer from films, while leaving room for the viewer’s own interpretation. In addition to drawings, Brigitte Waldach also works with installations and site-specific works, often with diffuse lighting and sound effects. Her works are represented in a number of museum collections, including Albertina in Vienna, Berlinische Galerie in Berlin and ARoS in Aarhus. Austrian artist Eva Schlegel (b. 1960) works with many different kinds of media: photography, objects, installations, glass and lead. Among her most characteristic works are her black and white photographs, transformed from negative and positive films that are transferred to lead sheets in such a way that they seem almost as though lacquered in blue and green shades. Eva Schlegel’s work is both conceptual and aesthetic, as well as intellectual and sensual. From 1997-2006, Eva Schlegel was a professor at the Academy of Fine Arts, Vienna. She has participated in several exhibitions, including the Venice Biennale (1995) and Session in Vienna (2005), and she curated the Austrian Pavilion in Venice 2011. Eva Schlegel has also created a number of site-specific works for both public and private institutions, including Museum der Moderne, Salzburg (2004) and KPMG, Copenhagen (2010). Her work is found in collections at MAK, Vienna, the New York Public Library, New York and the Museum of Contemporary Art, Chicago. In June 2018, her site-specific decoration of the new wing of the University Hospital of Copenhagen will be inaugurated. Brigitte Waldach og Eva Schlegel har hver især tre separatudstillinger i Galleri Bo Bjerggaard bag sig. De udstiller nu i galleriet med en fælles udstilling med titlen Tatort. Det tyske ord Tatort er ord for et sted, hvor noget finder sted, f.eks. et kunstnerisk samarbejde, som det mellem tyske Brigitte Waldach og østrigske Eva Schlegel. Brigitte Waldach og Eva Schlegel har begge længe arbejdet med tekst i deres værker. Nærværende udstilling er blevet til ved, at de hver især og slutteligt i tre fælles værker har arbejdet ud fra begrebet gerningssted, og som fælles referencepunkt har brugt tre forfatteres meget forskellige litterære værker fra årtusindeskiftet, der dog har det fællestræk, at de alle tematiserer og fremskriver en form for ubekvem atmosfære, der udfordrer vores måde at forholde os til rum og tid på: Norske Jon Fosses roman Morgen og Aften (Morgon og kveld, 2000) Mark Z. Danielewski debutroman House of Leaves (2000) David Foster Wallaces samling af tekster Brief Interviews With Hideous Men (1999) I det første udstillingsrum, i galleriets vestvendte fløj, udstiller Brigitte Waldach egne værker. Waldachs tegninger i storformat fokuserer på ydre rum, landskaber og lagdelinger af rummet. Skriften binder niveauerne sammen. Skriften, som figur, som billede og som forlæg og indlejret med dyb betydning. Eva Schlegel udstiller, i det andet rum, landskaber på en mere abstrakt måde. Schlegel fotograferer altid først motivet i fuldt fokus. Efter fremkaldelse genfotograferer hun billedet ude af fokus for at opnå et sløret udtryk, således at værket påberåber sig beskuerens skærpede opmærksomhed. I det sidste rum vises fællesværker af de to billedkunstnere. I de tre fælles værker, med titlerne Tatort I, - II og - III, opleves Schlegels slørede landskaber med Waldachs tegninger på. Døde ravne som falder ned i sneen foran en hytte; blodet fra de døde ravne er ved nærmere øjekast digte. Fugle som flyver i flok med citater efter dem. Hver sætning er et spor, der eksisterer to gange, en gang synlig og en gang næsten usynlig. Det, der umiddelbart fremstår som fugleflokke i det slørede landskab, er citater, hvor ordet Bird nævnes om og om igen. Således undersøger begge kunstnere spørgsmålet om opløsende grænser og abstraktion, der kan befri sted og landskab fra sit billede. Galleri Bo Bjerggaard udgiver i forbindelse med udstillingen et katalog med gengivelser af værkerne samt tekst af Mai Misfeldt. Den tyske kunstner Brigitte Waldach (født 1966) arbejder meget bevidst med definerede rammer, design og materialer. Hendes tegninger er normalt lavet med rød pen på håndlavet papir i et bestemt format. De foruddefinerede regler og tegningernes relativt simple, og ved første øjekast umiddelbare, udtryk henleder betragterens opmærksomhed på selve indholdet. Waldachs billeder har klare referencer til kulturhistorie, litteratur og film, og hendes brug af den symbolske røde farve skaber en stemning af et intenst psykologisk rum, som seeren kan genkende fra film, men samtidig efterlader en åbning for betragterens egen fortolkning. Udover tegning arbejder Brigitte Waldach også med installationer og stedsspecifikke værker, der ofte har diffuse lys- og lydeffekter. Hendes værker er repræsenteret i en række museers samlinger, herunder Albertina i Wien, Berlinische Galerie i Berlin og ARoS i Århus. Den østrigske kunstner Eva Schlegel (født 1960) arbejder med mange forskellige medier: fotografi, objekter, installationer, glas og bly. Nogle af hendes mest karakteristiske værker er bl.a. hendes sort/hvide fotografier, omdannet fra negativ- og positiv film overført til blyplader på en sådan måde, at de næsten virker lakeret i blå og grønne nuancer. Eva Schlegels arbejde er på en gang konceptuelt og æstetisk såvel som intellektuelt og sensuelt. Eva Schlegel var fra 1997-2006 professor ved kunstakademiet i Wien. Hun har deltaget i flere udstillinger, herunder Venedigbiennalen (1995) og Session i Wien (2005), og hun kuraterede den østrigske pavillon i Venedig 2011. Eva Schlegel har også skabt en række stedsspecifikke værker i både offentlige og private institutioner, herunder Museum der Moderne, Salzburg (2004) og KPMG, København (2010). Hendes værker findes i samlinger på MAK, Wien; New York Public Library, New York og Museum of Contemporary Art, Chicago. I juni 2018 indvies hendes stedspecifikke udsmykning af facaden på Rigshospitalets nye fløj.
Installation view
Works in the exhibition
Drawing
Brigitte Waldach
Leitmotif (Thread II), 2018
Details
Drawing
Brigitte Waldach
Matrix, 2018
Details
Drawing
Brigitte Waldach
Morning and Evening (Diptych), 2018
Details
Drawing
Brigitte Waldach
Tree of Life, 2018
Details
Photo
Eva Schlegel
o.T. (262b), 2018
Inquiry
Photo
Eva Schlegel
o.T. (266), 2018
Details
Photo
Eva Schlegel
o.T. (277), 2018
Details
Photo
Eva Schlegel
o.T. (263), 2018
Details
Photo
Eva Schlegel & Brigitte Waldach
Tatort I, 2018
Details
Photo
Eva Schlegel & Brigitte Waldach
Tatort II, 2018
Inquiry
Load more
--